Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van Nuans.

1.2 “Cliënt”: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Nuans.

1.3 “Diensten”: de door Nuans aangeboden en/of in opdracht van de Cliënt uitgevoerde diensten zoals omschreven in de Overeenkomst, met inbegrip van, toch niet beperkt tot, diensten inzake juridische bijstand, advies, bemiddeling, onderhandeling, opmaak contracten en andere juridische documenten, bijstand bij procedures en arbitrage alsook andere hieraan gerelateerde diensten.

1.4 “Nuans”: BV Nuans Law, KBO 0783.460.783, met zetel te Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen.

1.5. “Overeenkomst”: de tussen Nuans en de Cliënt gesloten overeenkomst of opdrachtbevestiging m.b.t. de Diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van de overeenkomst in verband met de Dienst(en), met inbegrip van de huidige Algemene Voorwaarden en de overige bijlagen bij de Overeenkomst die er integraal deel van uitmaken.

2. Identificatie Nuans

2.1. Nuans is een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, met zetel en kantoor te Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0783.460.783 en met btw-nummer BTW BE 0783.460.783.

Contactgegevens Nuans:

0032 (0) 9 310 20 85

hello@nuans-law.be

Informatie aangaande de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BV Nuans Law is terug te vinden in onderstaande Algemene Voorwaarden.

3. Algemene bepalingen

3.1. De Cliënt bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

3.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elke offerte of opdracht van, elke Overeenkomst met, elke uitvoering van Diensten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke Dienst, verrichting of activiteit van Nuans, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. De Diensten van Nuans kunnen onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure of optreden als (bijzonder) lasthebber. De Cliënt erkent en aanvaardt dat het precieze voorwerp van de Dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan worden vastgelegd en onder meer kan blijken uit de correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen van Nuans.

3.4. De Cliënt erkent en aanvaardt dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere (factuur)voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat de Algemene Voorwaarden steeds voorrang hebben op de eventuele voorwaarden van de Cliënt.

3.5. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website van Nuans.

3.6. Eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen Nuans en de Cliënt hebben, in geval van tegenstrijdigheid, steeds voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

3.7. De advocaten verbonden aan Nuans leveren de Diensten in naam en voor rekening van Nuans. Nuans is de enige contractspartij van de Cliënt voor elke Dienst uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs, aangestelden of personeel.

3.8. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

3.9. Nuans is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Cliënt.

3.10. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst, leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel ervan. In de verhouding met de Cliënt-consument worden de bedingen uit de Overeenkomst die strijdig zijn met artikels VI.82 t.e.m. V.84 van het Wetboek Economisch Recht voor niet geschreven gehouden.

3.11. Deze Algemene Voorwaarden gelden steeds onverminderd de dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (met inbegrip van de relevante bepalingen in het Wetboek Economisch Recht).

3.12. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden een bedrag wordt vastgesteld als (schade)vergoeding die de Cliënt als consument verschuldigd zou zijn te betalen aan Nuans wanneer de Cliënt zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, wordt voorzien in een gelijkwaardige (schade)vergoeding voor de Cliënt ten laste van Nuans in geval deze laatste in gebreke zou blijven t.a.v. de Cliënt.

3.13. Nuans heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van een wijziging zal Nuans de gewijzigde versie ter kennis van de Cliënt brengen. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien (14) kalenderdagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

3.14. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden, primeert de Nederlandse versie, die de enige authentieke is.

4. Offertes – totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de offertes van Nuans louter informatief en geldig gedurende twee (2) maanden. De offertes van Nuans houden van de zijde van Nuans geen aanbod, maar enkel een voorstel tot contracteren in.

4.2. Een bindende Overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik dat Nuans een door de Cliënt gedateerd en ondertekende opdrachtbevestiging en intakedocumenten met Algemene Voorwaarden ontvangt en Nuans vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan de opdracht aanvaardt of bij ondertekening van de Overeenkomst.

5. Identificatieplicht

5.1. De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten (B.S. 6 oktober 2017) is van toepassing op de advocatuur en beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal verplichtingen te vervullen (waaronder het melden van bepaalde transacties).

5.2. Nuans is wettelijk verplicht de identiteit van de Cliënt te verifiëren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn vertegenwoordigers, begunstigden of mandatarissen.

5.3. Nuans is verder verplicht om de informatie over de identificatie, de kenmerken van de activiteiten van de cliënt en doel en aard van verrichtingen te bewaren gedurende tien (10) jaar.

5.4. Nuans is ertoe gehouden bepaalde transacties te melden bij de bevoegde stafhouder, die de informatie vervolgens ongefilterd doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Nuans en/of haar advocaten zijn niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw werd gedaan.

5.5. Het is Nuans en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

5.6. Indien de Client bepaalde informatie in dit verband weigert te verstrekken, zal Nuans geen zakelijke relatie met de Cliënt kunnen aangaan of, indien Nuans reeds voorlopig is tussengekomen, haar tussenkomst moeten beëindigen.

6. Diensten

6.1. Nuans zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten uit te voeren conform de bepalingen van de Overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van Nuans kan worden beschouwd. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht of Dienst zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis zou gaan dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Nuans steeds inspanningsverbintenissen.

6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van de aangegeven uitvoeringstermijnen door Nuans zal geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of prijsvermindering, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst.

6.3. De Cliënt zal Nuans steeds alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken en/of enige risico’s in dit verband te vermijden of in te perken. Zo zal enkel de Cliënt verantwoordelijk zijn voor correcte informatie en gegevens inzake de te verlenen Diensten. Elke vertraging of gebrekkige uitvoering van de Diensten veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) valt buiten de verantwoordelijkheid van Nuans. Nuans is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Cliënt of derden hierdoor zou lijden.

6.4. Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Nuans naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten.

6.5. De Cliënt is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen. Eventuele schadevergoeding, boetes of vertragingen en, in het algemeen, de gevolgen van stopzetting van de Diensten naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal en uitsluitend ten laste van de Cliënt.

6.6. De Cliënt is gehouden de Diensten mee op te volgen teneinde eventuele gebreken of niet-conformiteit te controleren (onverminderd artikel 7 hieronder).

6.7. Alle door de Cliënt aangevraagde aanvullende Diensten alsook de vaststelling van de vergoeding daarvoor vereisen het voorgaande akkoord van zowel de Cliënt als Nuans en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering van de betreffende Diensten door Nuans. Eventuele door de Cliënt gevraagde bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht geldende tarieven. Alle (bijkomende) kosten ten gevolge van bijkomende werkzaamheden of Diensten ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie vanwege de Cliënt of derden dan wel niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie alsook alle (bijkomende) kosten ten gevolge van door de Cliënt na goedkeuring van de opdracht of offerte gevraagde bijkomende werkzaamheden of Diensten, zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen door Nuans bijkomend gefactureerd of doorgerekend worden aan uurtarief overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven.

6.8. Indien Nuans in een dossier de belangen van meerdere Cliënten zou behartigen, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen.

6.9. Indien de Cliënt per e-mail correspondeert, geldt een instructie enkel als ontvangen indien Nuans een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging stuurt aan de Cliënt.

7. Beroep op derden

7.1. Indien het voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in onderling overleg met de Cliënt.

7.2. Indien het voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Nuans. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken zoals het neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting e.d. door een plaatselijke advocaat of vervanger.

7.3. Derden worden ingeschakeld in naam en voor rekening van de Cliënt die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De honoraria en kosten / vergoedingen van deze derden zijn steeds integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Nuans voorgeschoten zouden worden, zullen zij integraal worden doorgerekend aan de Cliënt.

8. Klachten – gebreken

8.1. Elke klacht over de uitvoering van de Diensten moet op straffe van verval behoorlijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven geschieden uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na uitvoering of facturatie. Bij gebrek aan dergelijke klacht wordt de klacht niet aanvaard en als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Cliënt geacht de Diensten definitief te hebben aanvaard en afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Nuans en/of haar advocaten.

8.2. Een klacht verleent de Cliënt niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van de Diensten te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

9. Tarieven, vergoeding, facturatie en betaling

9.1. Nuans zal haar Diensten, kantoorkosten, doorgerekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek (nl. maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins in overeenstemming met de btw-wetgeving) aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de tarieven bepaald in de Overeenkomst.

9.2. Alle tarieven en vermelde bedragen zijn steeds exclusief btw, exclusief 8% administratiekosten en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, die steeds integraal ten laste van de Cliënt vallen. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in (i) erelonen (honoraria), (ii) administratiekosten en (iii) voorgeschoten kosten.

9.3. Nuans en de Cliënt kunnen schriftelijk andere formules voor berekening van de honoraria en administratiekosten overeenkomen, bv. voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken.

9.4. Het actuele statuut van elke advocaat van Nuans, dat doorheen de tijd kan evolueren, kan de Cliënt steeds raadplegen op de website van Nuans. Dit betekent dat het uurtarief dat voor een bepaalde advocaat wordt gehanteerd, kan evolueren tijdens de duur van de Overeenkomst.

9.5. Het ereloon, forfaits, vergoedingen en de tarieven worden minstens eenmaal per jaar automatisch geïndexeerd aan de gezondheidsindex dan wel het indexcijfer van de consumptieprijzen of enige andere toepasbare prijsindex aan de hand van de gebruikelijke formules, waarbij in de regel het basisindexcijfer de index is van de maand voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst en het nieuw indexcijfer de index is van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst. De erelonen, forfaits, vergoedingen en tarieven worden automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aangepast aan de index. Ongeacht de omstandigheden mogen de bedragen na indexatie nooit lager zijn dan de eerder geïndexeerde bedragen en/of het bedrag dat geldt op de aanvangsdatum van de Overeenkomst. Indien de berekeningsbasis van de gezondheidsindex of indexcijfer der consumptieprijzen dan wel enige andere toepasbare prijsindex zou worden aangepast of niet langer zou bestaan, zal het basisbedrag worden aangepast volgens de omrekeningskoers zoals beschreven in het Belgisch Staatsblad of volgens elk ander systeem dat de gezondheidsindex of indexcijfer der consumptieprijzen dan wel enige andere toepasbare prijsindex zou vervangen. Indien een dergelijk systeem niet meer zou bestaan, zal het basisbedrag worden aangepast op basis van de stijging van de kosten van levensonderhoud. De aangepaste bedragen zullen evenwel nooit lager zijn dan de geïndexeerde bedragen. Ten slotte kan de niet-betaling van indexeringen niet beschouwd worden als een afstand van rechten in hoofde van Nuans en/of haar advocaten. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor om, op ieder ogenblik, de aanpassingen voortvloeiend uit de indexering retroactief op te eisen indien deze ongeacht de verjaardag of periodiciteit, niet betaald werden door de Cliënt.

9.6. Nuans is verder gerechtigd om haar basisuurtarieven aan te passen in functie van de aard en complexiteit van de zaak, de inzet van de zaak, de ervaring en expertise van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht of Dienstverlening.

9.7. In geval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft Nuans het recht om een succesfee in rekening te brengen.

9.8. Naast de aanrekening van de honoraria op basis van uurtarief, rekent Nuans onder de post administratiekosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoniekosten en andere diverse kantoorkosten aan. De kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van acht (8) procent van de aangerekende honoraria.

9.9. Verplaatsingskosten worden afzonderlijk aangerekend.

9.10. Nuans is gerechtigd om voor de aanvang van of in de loop van de uitvoering van de Diensten (nader overeen te komen) provisies of voorschotten te factureren aan de Cliënt vooraleer enige Diensten worden uitgevoerd. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan Nuans betaalt voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

9.11. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van Nuans binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum door de Cliënt te worden betaald.

9.12. De Cliënt aanvaardt, voor zover als nodig, dat hij elektronische facturen ontvangt of kan ontvangen van Nuans.

9.13. Een door de Cliënt geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de tien (10) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van Nuans, met de reden(en) van protest.

9.14. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Nuans van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 150,- EUR, en en dit onverminderd het recht van Nuans op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van Nuans een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien heeft Nuans, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de Cliënt van de door Nuans gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 15,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 20,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Ten slotte zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de Cliënt in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank, alle (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de Cliënt. Het voorgaande geldt telkens onverminderd het recht van Nuans een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

9.15. Nuans heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.

9.16. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 6.8 hierboven.

9.17. Indien de Cliënt uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de Overeenkomst met Nuans hen verplicht.

9.18. Gebeurlijke klachten zoals bedoeld in 5 van deze Algemene Voorwaarden ontslaan de Cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van de factu(u)r(en) van Nuans.

9.19. Indien de Cliënt een consument is en Nuans in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de Cliënt (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° Wetboek Economisch Recht aanspraak maken op eenzelfde vergoeding(en) als deze bepaald in artikel 3.12 hierboven.

9.20. De plaats van betaling is op de zetel van Nuans.

10. Wanprestaties – duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1. De Overeenkomst met Nuans blijft, als raamovereenkomst, van kracht tot deze door de Cliënt of Nuans wordt beëindigd en zal, in die periode, van toepassing zijn op elke vorm van samenwerking tussen de Cliënt en Nuans.

10.2. Zowel de Cliënt als Nuans hebben het recht om de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Nuans de Overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van Nuans om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, mocht de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie). De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

10.3. De Cliënt is verplicht om alle Diensten, werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de Overeenkomst integraal te voldoen. Nuans maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt.

10.4. Nuans heeft het recht om haar verbintenissen en/of Diensten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Cliënt te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst met Nuans dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft of wanneer Nuans gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de Cliënt en het aannemelijk zou zijn dat de Cliënt niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In voorkomend geval (van opschorting) wordt de leverings- of uitvoeringstermijn verlengd en is Nuans op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Cliënt of derden hierdoor zouden lijden (bv. door het verstrijken van vervaltermijnen, verjaringstermijnen, conclusietermijnen in een gerechtelijke procedure of andere termijnen).

10.5. Indien de Cliënt één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft Nuans bovendien het recht de Overeenkomst met de Cliënt zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Cliënt. Nuans kan de Overeenkomst met de Cliënt slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 9.5 indien Nuans de Cliënt per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Cliënt heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Nuans lastens de Cliënt overeenkomstig huidig artikel 9.5 heeft Nuans in voorkomend geval het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Cliënt, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de (nog niet uitgevoerde) Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van Nuans een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Cliënt om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten. Aldus zal de Cliënt evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.

10.6. Nuans kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Cliënt indien de Cliënt het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de Cliënt.

11. Archivering

Nuans archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

12. Derdengelden

12.1. Nuans stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt zo snel als redelijkerwijze mogelijk door aan de Cliënt. Indien Nuans een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

12.2. Nuans mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

12.3. Nuans stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is Nuans op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot klanten van de Cliënt), laattijdige btw- of belastingaangiftes, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.

13.2. Nuans is evenmin aansprakelijk voor de schade die niet alleen te wijten is aan een gebrekkige uitvoering van Diensten, maar ook door een fout of nalatigheid van de Cliënt of van een persoon voor wie de Cliënt verantwoordelijk is.

13.3. Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel alsook artikel 7 hierboven, kan Nuans in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade die te wijten zou zijn of verband zou houden met:

  • het niet naleven van toepasselijke wetgeving door de Cliënt of derden;
  • onvoldoende of foutieve input of informatie van de Cliënt;
  • door de Cliënt of derden aangebrachte aanpassingen, wijzigingen in door Nuans opgemaakte documenten of stukken.

13.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Diensten van Nuans, daarin begrepen beroepsfouten van de advocaten van Nuans, kan de Cliënt uitsluitend Nuans aansprakelijk stellen, maar niet de vennoten, mandatarissen, aangestelden en/of advocaten van Nuans.

13.5. Voor zover Nuans bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking of diensten van derden (daarin begrepen advocaten die niet verbonden zijn aan Nuans), kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding / honoraria en kosten aan Nuans zouden aanrekenen en/of deze derden als onderaannemer van Nuans beschouwd zouden worden. Nuans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de gebeurlijke (externe) dienstverlener, onderaannemer of derde in kwestie bereid is te aanvaarden m.b.t. hun diensten.

13.6. De Cliënt dient Nuans integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de Diensten dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

13.7. Nuans en haar advocaten zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven collectieve polis “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” – eerste rang, op dit ogenblik bij Amlin Insurance se (leidende verzekeraar – aandeel 70%), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (medeverzekeraar – aandeel 25%) en KBC Verzekeringen NV (medeverzekeraar – aandeel 5%) (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Borgerhout (Antwerpen)).

13.8. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Nuans jegens de Cliënt, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het bedrag waarvoor Nuans verzekerd is bij haar verzekeraar(s) krachtens de door Nuans afgesloten relevante beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis(sen). De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door verzekeraar van Nuans daadwerkelijk wordt uitgekeerd voor het schadegeval, vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft. De beroepsaansprakelijkheid van Nuans, met inbegrip van haar advocaten en aangestelden, voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten, is, ongeacht de zwaarte van de tekortkoming, beperkt tot het bedrag van 25.000,- EUR per schadegeval. Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet van Nuans en/of haar advocaten. De Cliënt vindt de in huidig artikel 12.8 beschreven verzekering voldoende. Indien de Cliënt evenwel wenst dat Nuans en haar advocaten een aanvullende verzekering afsluiten, dienen Nuans en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekering ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

13.9. Het recht op schadevergoeding jegens Nuans vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Cliënt dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan Nuans met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

13.10. Uitsluitend de Cliënt is tegenover derden volledig aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de uitvoering van de Diensten in zover Nuans geen enkele aantoonbare fout heeft begaan.

14. Overmacht

14.1. Nuans is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van Nuans redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor Nuans uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van Nuans, schaarste van materialen of grondstoffen, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van Nuans, insolventie van haar leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer, onvoldoende voorraad bij haar leverancier, hoofdaannemer of onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener, hoofdaannemer of onderaannemer van Nuans. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor Nuans onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Cliënt ten laste van Nuans geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat Nuans enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

14.2. Indien er zich na de totstandkoming van en/of tijdens de Overeenkomst abnormale en redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet aan (de fout van) Nuans of de Cliënt toe te rekenen zijn, waarvan noch Nuans noch de Cliënt het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door Nuans in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen Nuans en de Cliënt gezamenlijk onderhandelen en desgevallend de Overeenkomst in onderling schriftelijk akkoord aanpassen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen de veertien (14) dagen vanaf het schriftelijk verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft Nuans het recht om haar verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan de Cliënt verschuldigd te zijn, alsook het recht om, zonder betaling van enige (schade)vergoeding, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand de Overeenkomst te beëindigen. Huidig artikel 13.2 is niet van toepassing op de gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 13.1 hierboven.

15. Verwerking van persoonsgegevens

15.1. Nuans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de (vertegenwoordigers, aangestelden of personeel van de) Cliënt of van andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. Nuans treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).

15.2. Op de verwerking van persoonsgegevens door Nuans is haar privacybeleid van toepassing, te raadplegen op haar website.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen, knowhow, bedrijfsgeheimen en domeinnamen, met inbegrip van het (recht tot het) aanvragen van de verlening van dergelijke rechten) op of verbonden aan creaties die (advocaten, medewerkers, personeel of dienstverleners van) Nuans hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten, behoren steeds tot de exclusieve eigendom van Nuans of haar licentiegevers.

16.2. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Cliënt.

16.3. Het is de Cliënt niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Nuans te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Noch is het de Cliënt toegestaan enig merk, teken, ontwerp of domeinnaam van Nuans of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar ook ter wereld.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

17.1. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht.

17.2. Voor elk geschil dat tussen Nuans en de Cliënt zou kunnen ontstaan inzake het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de Overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling(en) Gent bevoegd. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer de Cliënt een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht is, in welk geval uitsluitend de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Cliënt bevoegd zijn.

Vragen? Neem gerust contact met ons op: hello@nuans-law.be.

We help your business:

Phone

+ 32 9 310 20 85

E-mail

hello@nuans-law.be

BV NUANS LAW

Dendermondesteenweg 339
9070 Destelbergen
KBO 0783 460 783